Select language AA AA
ที่อยู่ IP ของคุณ : 54.210.158.163
คะตะกะนะ > แปลงเป็นฮิระงะนะ
ตัวอักษรจีน > พินอิน
ตัวพิมพ์เล็ก > แปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ตั้งชื่อภาษาอังกฤษ
โปรแกรมแปลงไฟล์ซับไตเติ้ล
คันจิแบบใหม่ > แปลงเป็นคันจิแบบเก่า
ตัวอักษรจีน > คำอ่านภาษาเกาหลี
แปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นเล็ก / แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กเป็นใหญ่
ตัวอักษรจีน > คำอ่านภาษาเกาหลี
พจนานุกรมชื่อคนญี่ปุ่น
โรมันจิ > แปลงเป็นฮิระงะนะ/คะตะกะนะ
การออกเสียงชื่อคนญี่ปุ่น/ค้นหาชื่อ
พินอินแบบใส่ตัวเลข > พินอินแบบใส่วรรณยุกต์
คันจิแบบเก่า > แปลงเป็นคันจิแบบใหม่
แปลงตัวอักษรตัวแรกของประโยค/คำศัพท์ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ตั้งชื่อภาษาเกาหลี
แทนที่คำในประโยค
นับจำนวนตัวอักษร
อักษรจีนตัวเต็ม > แปลงเป็นอักษรจีนตัวย่อ
แปลงชื่อเกาหลีให้เป็นคะตะกะนะ/ฮิระงะนะ
ตัวอักษรจีน > คำอ่านภาษาญี่ปุ่นคะตะกะนะ
ตารางเทียบฮิระงะนะ โรมันจิ 50 เสียง
ตารางเทียบคะตะกะนะ(คาตาคานะ) โรมันจิ 50 เสียง
ลบ tags HTML อัตโนมัติ
อักษรจีนตัวย่อ > แปลงเป็นอักษรจีนตัวเต็ม
แปลงตัวพิมพ์ใหญ่เป็นเล็ก / แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กเป็นใหญ่
คำอ่านเกาหลี > แปลงเป็นฮิระงะนะ/คะตะกะนะ
ฮิระงะนะ > แปลงเป็นคะตะกะนะ
ตัวอักษรจีน > คำอ่านภาษาเกาหลี
ตัวพิมพ์ใหญ่ > แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก
ที่อยู่ญี่ปุ่นในภาษาเกาหลี, เสียงอ่านในภาษาอังกฤษ, ค้นหารหัสไปรษณีย์
แปลงตัวอักษรตัวแรกของประโยค/คำศัพท์ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ตั้งชื่อภาษาญี่ปุ่น
Click!
Tools for Language Study
Amazon Technologies Inc. AMAZON-2011L (NET-54-208-0-0-1) 54.208.0.0 - 54.221.255.255
Amazon.com, Inc. AMAZO-ZIAD5 (NET-54-210-0-0-1) 54.210.0.0 - 54.211.255.255
↓ Select your language please. ↓